Abortusklinieken

In Nederland mogen 11 abortusklinieken en 99 ziekenhuizen zwangerschapsafbrekingen uitvoeren. Zij hebben hiervoor een vergunning van het ministerie van VWS.

Abortus provocatus, ook wel abortus provocatus lege artis of opzettelijke vruchtafdrijving genoemd, is de medische term voor het voortijdig afbreken van een zwangerschap door medisch ingrijpen. In het Nederlands wordt meestal kortweg de term abortus gebruikt voor deze handeling.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.) houdt toezicht op het uitvoeren van abortussen door abortusklinieken en de ziekenhuizen met een WAZ-vergunning. In de Wet afbreking zwangerschap (WAZ) staan voorschriften die de kwaliteit van de medische behandeling en zorgvuldige besluitvorming moeten waarborgen.

Verplichtingen voor abortusklinieken

De directies van de abortusklinieken en de ziekenhuizen moeten ieder kwartaal (geanonimiseerde) gegevens over de behandelingen aan de inspectie aanleveren. Deze registratieverplichting is voor de inspectie een belangrijk instrument voor het toezicht op instellings- en landelijk niveau, en is een monitor voor de kwaliteit van de geleverde zorg.

De inspectie brengt ieder najaar een rapportage uit over de abortushulpverlening in het voorgaande jaar. Ook onderzoekt de inspectie meldingen van calamiteiten door cliënten of de instelling zelf.