Maatregelen i.v.m. het Coronavirus

Toegangsregels

Het dragen van een mondkapje is verplicht in de wachtkamer en de spreekkamers. Bij aankomst controleren wij uw temperatuur. Is deze 38 graden of hoger, dan kunnen wij u niet toelaten. Vanwege het oplopend aantal besmettingen zijn wij genoodzaakt zo weinig mogelijk mensen toe te laten in de kliniek. Wij vragen u om alleen naar binnen te komen en van eventuele begeleiding voor de deur afscheid te nemen. Zij kunnen u, na uw ontslag, daar ook weer ophalen.

Voor vrouwen die een afspraak hebben of krijgen (en ook voor hun begeleiders), geldt dat u gezond moet zijn. Heeft u in de tussentijd corona-gerelateerde klachten gekregen of bent u in quarantaine? Neem dan telefonisch contact met ons op vóór u naar de kliniek komt. We maken een nieuwe afspraak met u, of de arts overlegt met u of u eventueel toch op de afgesproken dag behandeld kunt worden.

Wij blijven voorzichtig om ons personeel en onze cliënten een virus vrije omgeving te kunnen bieden. Ondanks alle uitval van personeel in de afgelopen periode hebben we de kliniek nog iedere dag open kunnen houden en hebben alle behandelingen doorgang kunnen vinden. Dit willen we graag zo houden.

Komt u naar de kliniek voor een zuigcurettage dan zal de arts een CoronaCheck doen. U wordt naar uw QR code gevraagd. Heeft u deze niet, dan zal de arts een corona sneltest uitvoeren. Kunt u zelf een negatieve antigeen test van minder dan 24 uur oud of een PCR test van minder dan 48 uur oud overhandigen is het testen bij ons uiteraard niet meer nodig.

We vertrouwen op uw begrip en medewerking.

Voor verwijzers

Download de verwijsbrief

Het team van Bloemenhove en Abortuskliniek Amsterdam

Corona measures

Access rules

Wearing a face mask is mandatory in the waiting room and the consultation rooms. We check your temperature upon arrival. If it is 38° degrees or higher, we cannot allow you to enter the clinic. Due to the increasing number of infections, we are forced to admit as few people as possible to the clinic. We ask you to come in alone and say goodbye to any guidance at the door. They can also pick you up there after your treatment.

For women who have or make an appointment, you must be healthy. This also applies to the person who comes with you. Please contact us before you come to the clinic if you have any corona-related symptoms or if you are in quarantine. We will than either make a new appointment, or the doctor will discuss with you whether you can still be treated on the agreed day.

We remain careful to offer our staff and clients a virus-free environment. Despite all the failure of staff in the past period, we have been able to keep the clinic open every day and all treatments have been able to take place. We would like to keep it that way.

If you come to the clinic for a suction curettage, the doctor will do a CoronaCheck. You will be asked for your QR code. If you do not have this, the doctor will perform a corona rapid test. If you can submit a negative antigen test less than 24 hours old or a PCR test less than 48 hours old, testing is no longer necessary with us.

We rely on your understanding and cooperation.

For referrers

Download the referral letter

The Bloemenhove and Abortion Clinic Amsterdam team